Hot News :

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำ แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ให้ความเห็นชอบผ่านร่าง แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ