Hot News :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้ อปท.ต้องเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 253 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงประกา่ศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ