Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งรางน้ำฝนและปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งรางน้ำฝนและปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นเงิน 135,348 – บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ