Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 6 จากหน้าประปา - แยกโนนจักจั่น ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 6 จากหน้าประปา - แยกโนนจักจั่น ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 281,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นเงิน 274,360.28 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ