Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้านเส้นบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้านเส้นบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,884,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นเงิน 7,053,227.29 – บาท (เจ็ดล้านห้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ