Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,177,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นเงิน 2,259,949.07 – บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ