Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

      เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้

    ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ