Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามแบบ สขร.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

      เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามแบบ สขร.1 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้

    ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561