Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 ตามแบบ สขร.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

      เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 ตามแบบ สขร.1 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้

    ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565