Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก

      จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,175,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ