Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ แก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ที่ใช้ในการบริหาร ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ เปิดวิสัยทัศน์การทำงานโดยการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) เพื่อทำโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดียวกัน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพแก่ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่เดียวกัน อันจะนำมาซึ่งการบูรณาการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการฝึกอบรมซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ได้รับการทราบข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงและได้เห็นความสำคัญในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆในชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือและระงับเหตุภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในชีวิต

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยได้จัดตั้งโครงการรณรงค์ป้องกันความปลอดภัยและตั้งหน่วยบริการทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  อบต.หนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อม และรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาก่อนปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเสริมสร้างวินัยและปลูกฝัง เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต เพิ่มศักยภาพและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน โดยจัดให้มีการเข้าแถวอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นประจำทุกวัน ณ บริเวณหน้าเสาธงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ณ เวลา 08.00 น.

  ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกลุ่มครัวเรือเปราะบาง ตามฐานข้อมูลระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตรงกับสภาพความเป็นจริงของครัวเรือน และสำรวจกลุ่มครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มเติมที่นอกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวในการช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นตามแผนการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2565

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงมอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 28 เมษายน 2565

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีตัวแทนในส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ ผอ.รพ.สต.หนองกุง ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายกิตติศักดิ์ อ่อนวรรณะ และนายอดิศักดิ์ โพธิ์ชัย ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ได้แก่ นางศรีไพร เสนคำสอน และพุทธา บุญพอ ซึงคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่นได้มีการประชุมติดตามประเมินผลกการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 ธ.ค.2564 และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 30 ธ.ค.64

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประธานในที่ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประชุมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงลดความเสี่ยงการทุจริต 2.พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA 3.ยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ