Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภแโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2565 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ