Hot News :
สำนักปลัด

นายชัยวัฒน์ แพงมา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายชัยวัฒน์ แพงมา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตติมา นางาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาววนิศา หล่อดี

นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ มูลสาร

นิติกรปฏิบัติการ

นางพิมพ์นารา ภูพวก

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

นายสมชาย บุญเชิญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวธัญญลักษณ์ พาลึก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พันจ่าเอกชัชวาล ราษี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวรัตติยา พงษาปาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางประภัสสร พิทักษ์กุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิรัญญา พิมทะปะทัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอ้อยทิพย์ พรมจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนพสิทธิ์ สรรพศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

นายกิตติรัตน์ แช่เตีย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายทองปาน ศรชัย

นักการภารโรง

นางวัน เหลาสิงห์

คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี(ญ)เกษสุดา คำดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนากร ชาภักดี

พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)

นายสมาน เชื้อลี

ยาม

นางสาวปุณยภา วงศ์ใหญ่

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายประเสริฐ สิมมา

พนักงานขับรถยนต์

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ